Celem nadrzędnym prowadzenia procesów rekultywacji jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne, powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Rozpoczyna się od przygotowania niezbędnej dokumentacji, na bazie której można przejść do etapu realizacji. Docelowa rekultywacja składowiska odpadów obejmuje konkretne prace. To między innymi: rekultywacja techniczna, rekultywacja biologiczna i szczegółowa, zagospodarowanie docelowe oraz monitoring efektów rekultywacji. Rozpoczęcie realizacji prac polega na ukształtowaniu bryły składowiska, wykonaniu właściwych uszczelnień, odtworzeniu struktury glebowej, następnie zabudowie biologicznej na takim obszarze. Zakończenie stanowi zaś wykonanie zabiegów technicznych połączonych z zagospodarowaniem biologicznym, zapewniającym wykorzystanie zrekultywowanych terenów do celów gospodarki leśnej, rolnej, wodnej, do celów rekreacyjnych itp. oraz bieżący monitoring skuteczności podjętych działań.

Rekultywacja składowiska, czyli odzysk odpadów

Ocena efektywności prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów jest finalnym etapem zbiorczego procesu. Wcześniej muszą w nim nastąpić, zależnie od oceny zagrożeń i wpływu na środowisko, zabiegi polegające na zaizolowaniu od góry mas odpadów zgromadzonych na kwaterze składowej, wykonaniu dwóch podstawowych etapów rekultywacji technicznej oraz biologicznej. Wykorzystywany do rekultywacji materiał w postaci odpadów można bezpośrednio poddać procesowi odzysku R3 lub R5.

 

Prospreco Polska wykonuje usługi rekultywacji zamkniętych składowisk i terenów zdegradowanych w zakresie:

  1. Opracowania wymaganej dokumentacji technicznej
  2. Uzyskania decyzji administracyjnych
  3. Zarządzanie rekultywowanym składowiskiem
  4. Przeprowadzenia robót rekultywacyjnych
  5. Przeprowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska

Zapraszamy do kontaktu!