Celem nadrzędnym prowadzenia procesów rekultywacji jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne, powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Rozpoczyna się od przygotowania niezbędnej dokumentacji, na bazie której można przejść do etapu realizacji. Docelowa rekultywacja składowiska odpadów obejmuje konkretne prace. To między innymi: rekultywacja techniczna, rekultywacja biologiczna i szczegółowa, zagospodarowanie docelowe oraz monitoring efektów rekultywacji. Rozpoczęcie realizacji prac polega na ukształtowaniu bryły składowiska, wykonaniu właściwych uszczelnień, odtworzeniu struktury glebowej, następnie zabudowie biologicznej na takim obszarze. Zakończenie stanowi zaś wykonanie zabiegów technicznych połączonych z zagospodarowaniem biologicznym, zapewniającym wykorzystanie zrekultywowanych terenów do celów gospodarki leśnej, rolnej, wodnej, do celów rekreacyjnych itp. oraz bieżący monitoring skuteczności podjętych działań.

Rekultywacja składowiska, czyli odzysk odpadów

Ocena efektywności prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów jest finalnym etapem zbiorczego procesu. Wcześniej muszą w nim nastąpić, zależnie od oceny zagrożeń i wpływu na środowisko, zabiegi polegające na zaizolowaniu od góry mas odpadów zgromadzonych na kwaterze składowej, wykonaniu dwóch podstawowych etapów rekultywacji technicznej oraz biologicznej. Wykorzystywany do rekultywacji materiał w postaci odpadów można bezpośrednio poddać procesowi odzysku R3 lub R5.

 

Prospreco Polska wykonuje usługi rekultywacji zamkniętych składowisk i terenów zdegradowanych w zakresie:

  1. Opracowania wymaganej dokumentacji technicznej
  2. Uzyskania decyzji administracyjnych
  3. Zarządzanie rekultywowanym składowiskiem
  4. Przeprowadzenia robót rekultywacyjnych
  5. Przeprowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska

Rekultywacja składowiska odpadów a działania podejmowane przez Prospreco Polska

Jako firma posiadająca 20-letnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami jesteśmy w pełni świadomi tego, jak istotne jest prawidłowe przeprowadzenie procesów rekultywacji. Z tego też względu, w oparciu o dotychczasową wiedzę, rekultywację składowisk odpadów przeprowadzamy w taki sposób, aby zachodzące na terenie składowisk procesy przemian biochemicznych przebiegały nie tyle szybko, ile nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. Jednak co najważniejsze, wszystkie przygotowywane przez Prospreco Polska dokumenty, a także sama rekultywacja składowiska odpadów, są w pełni zgodne z aktualnie panującymi przepisami prawnymi oraz zasadami, którymi kieruje się spółka, bazującymi na uczciwości, współpracy, szacunku i odpowiedzialności. Dzięki temu każdy Klient gotowy obdarzyć nas zaufaniem i skorzystać z usług rekultywacyjnych może mieć pewność, że powierzone zlecenie zostanie wykonane na najwyższym poziomie, z dbałością o bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Zapraszamy do kontaktu!